072947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
399
2720
65639
11125
11430
72947

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 09:01

กระทรวงแรงงานกำชับ จป.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Post on 05 มิถุนายน 2560
by Samutprakan
ฮิต: 157

         

             แรงงาน กำชับจป.ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหวังลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
             กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำชับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานตามวาระปฏิรูปแรงงาน Safety Thailand
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูปแรงงาน ภายใต้นโยบาย Safety Thailand เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลไกลสำคัญในการดำเนินการดังกล่าวก็คือบุคลากรด้านความปลอดภัยทั้งในส่วนของภาครัฐคือพนักงานตรวจความปลอดภัย ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และในภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับต่าง ๆ เช่น จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร และจป.วิชาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ และ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับไว้ กสร.จึงขอให้จป.ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
              อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นายจ้างช่วยกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของจป.ระดับต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในแต่ละสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๘ ๙๑๒๘-๓๙ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑ - ๑๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ – ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖