072950
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
399
2723
65639
11128
11430
72950

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 09:02

ชี้แจง นายจ้างไม่ต้องส่งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Post on 09 พฤษภาคม 2560
by Samutprakan
ฮิต: 186

 

กระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกนายจ้างเข้าถึงการประกอบธุรกิจ จ้างลูกจ้างครบสิบไม่ต้องส่งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พร้อมย้ำข้อบังคับฯ ขัดกฎหมายใช้บังคับไม่ได้

 

 

กระทรวงแรงงาน อำนวยความสะดวกนายจ้างเข้าถึงการประกอบธุรกิจ จ้างลูกจ้างครบสิบไม่ต้องส่งข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พร้อมย้ำข้อบังคับฯ ขัดกฎหมายใช้บังคับไม่ได้

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 21/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวย ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสาระสำคัญในการยกเลิกการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นมา นายจ้างจึงไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับฯ ให้กับเจ้าหน้าที่อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ยังต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและประกาศใช้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมทั้งเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง ทั้งนี้ แม้นายจ้างจะไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่การจัดทำข้อบังคับฯ ที่ขัดกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่สามารถใช้บังคับได้ ขณะเดียวกันการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างก็เป็นความผิดทางอาญาโดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภาเพ็ญ สุภโกศล / สวท.ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตรงแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย