1813176
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1900
1750
5648
1791977
10098
64042
1813176

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-05 16:36

ภารกิจกรมฯ

Post on 10 มิถุนายน 2565
by Samutprakan
ฮิต: 57

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

          วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฯ ผู้แทนกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

          โดยฝ่ายเลขานุการได้เสนอ (ร่าง) ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการและการประเมินเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ เพื่อนำไปปรับร่างประกาศฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน