1813181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1905
1750
5653
1791977
10103
64042
1813181

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-05 16:37

ประกาศเจตนารมณ์

Post on 10 มิถุนายน 2565
by Samutprakan
ฮิต: 44

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกรมให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และบุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รักษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ ในการนำกลไกประชารัฐมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินการให้สัมฤทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน