325229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
231
547
778
319202
3750
22884
325229

Your IP: 192.168.2.69
2020-04-06 09:16

กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกรเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

Post on 12 กรกฎาคม 2562
by Samutprakan
ฮิต: 194

กสร.พัฒนาศักยภาพนิติกรเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ว่าการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการของกสร. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562  และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2562  รวมทั้งกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้มีความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญ บทบาทหน้าที่ และแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายจัดขึ้นระหว่างวันที่1-2 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 96 คน ทั้งนี้กสร.มุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1