Module BT Camera Slider - ID 90 : There is no image!
190168
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
450
496
1365
183147
13229
11051
190168

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 19:22

หน้าหลัก

ห้ามนะคะ

Post on 07 มิถุนายน 2562
by Samutprakan
ฮิต: 94

ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ยกเว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
1. ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

2. ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน

3. ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัยพ์หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง 

4. เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

5. เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

นายจ้างต้องจัดทำเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ หาก นายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ